សូមស្វាគមន៍មកកាន់​ ស៊ីអុីីអូ ម៉ាស់ស្ទឺរ​ ក្លឹប


របៀបធ្វើការរបស់ពួកយើង...

  • Business Advisory

    Read more.....

  • Asset Management

    Read more.....

  • Portfolio Investment

    Read more.....

  •     

ខ្ញុំចង់ពិភាក្សា

ព្រឹត្តការណ៍ថ្មីៗ

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអ៊ីអូ ម៉ាស្ទឺរក្លឹប អ៊ិនវេសម៊ិន គឺជា ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដំបូងដែលទទួលបាន អាជ្ញាបណ្ណគ្រប់គ្រងមូលនិធិស្របច្បាប់ ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា​

29
Dec

2020

និិិងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

អានបន្ថែមទៀត

ដៃគូរ​របស់យើង

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអ៊ីអូ ម៉ាស្ទឺរក្លឹប អ៊ិនវេសម៊ិន គឺជា ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដំបូងដែលទទួលបាន អាជ្ញាបណ្ណគ្រប់គ្រងមូលនិធិស្របច្បាប់ ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា​

CEO Master Club

ផ្សារអចលនទ្រព្យ

សាលាអចលនទ្រព្យកម្ពុជា